Sick Disco X Kensuke Fukushima – SMOKE THE FUTURE / chez Fox Trax